Tietosuojaseloste

Yksityisyyden suoja

Rekisterinpitäjä

AFM-Forest Oy (Y-tunnus 0935476-1)

Hakkutie 3, 40320 Jyväskylä

Puh. +358 20 765 90 50

Sähköposti: sales@afm-forest.fi

Yhteyshenkilö

Jari Lääperi

Hakkutie 3, 40320 Jyväskylä

Puh. +358 20 765 90 62

sähköposti jari.laaperi@afm-forest.fi

Asiakasrekisterit sisältävät asiakkaan / yrityksen nimen, osoitteen, y-tunnuksen, yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

AFM-Forest Oy:n asiakasrekisteri

Mototarvikkeet.fi asiakasrekisteri

Asiakastietoihin liittyvien henkilötietoja käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Hen­kilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpitei­siin osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika ja paikka:

Asiakas- ja toimittajarekistereihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin liiketoimintaa ko. asiakkaan tai toimittajan kanssa on. Henkilötietoja päivitetään tarvittaessa.

Kirjanpitoaineistoa säilytetään laissa säädetyn ajan, jonka jälkeen se tuhotaan asianmukaisesti.

Asiakas- ja toimittajarekisterit ovat Seltimil Oy:n palvelimella lukitussa tilassa Jyväskylässä.

Palvelimella olevaan aineistoon ei ole AFM-Forest Oy:n ulkopuolisilla henkilöillä pääsyä. Aineistoa säilytetään laissa säädetyn ajan, jonka jälkeen se tuhotaan asianmukaisesti.

Mikäli asiakas haluaa asiakastietonsa poistettavaksi reksiteristämme, tulee hänen ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietojen poistamiseksi: Puh. 020 765 9055 tai sähköpostilla kauppa@mototarvikkeet.fi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja toimittajarekistereihin sisältyvät tiedot on saatu asiakkailta ja tavarantoimittajilta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina Seltimil Oy:n palvelinkeskuksessa lukitussa tilassa Jyväskylässä. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistau­tumiseen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Luvaton pääsy palvelimelle estetään palomuurin ja teknisen suojautumisen avulla. Reki­steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeut­ta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.  Pyyntö tulee suorittaa kir­jallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.  Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että tämä vaikuttaa suostumuksen perusteella, ennen sen peruuttamista,  suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Valituksen henkilötiedon käsittelystä voi tehdä valvontaviranomaiselle.

Yritys

Mototarvikkeet.fi verkkokaupassa myyjänä on AFM-Forest Oy. AFM-Forest Oy on suomalainen metsäkonelisälaitteiden, varaosien ja tarvikkeiden osaaja. Yritys on perustettu 1993, pitkä kokemuksemme alalta takaa asiakkaille laadukkaat tuotteet ja palvelun.

AFM-Forest Oy
Hakkutie 3,
40320, Jyväskylä, Suomi
Y-tunnus 0935476-1
Puh. +358 20 765 90 50
www.afm-forest.fi
www.mototarvikkeet.fi
kauppa@mototarvikkeet.fi